Articole Regulamentul general privind protecția datelor

REGULAMENTUL (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor)

CAPITOLUL I – Dispoziții generale

Articolul 1 – Obiect și obiective (12345678910111213)
Articolul 2 – Domeniul de aplicare material (1415161718192021)
Articolul 3 – Domeniul de aplicare teritorial (22232425)
Articolul 4 – Definiții (262728293031323334353637)


CAPITOLUL II – Principii

Articolul 5 – Principii legate de prelucrarea datelor cu caracter personal (39)
Articolul 6 – Legalitatea prelucrării (4041424344454647484950155)
Articolul 7 – Condiții privind consimțământul (32334243)
Articolul 8 – Condiții aplicabile în ceea ce privește consimțământul copiilor în legătură cu serviciile societății informaționale (38)
Articolul 9 – Prelucrarea de categorii speciale de date cu caracter personal (515253545556)
Articolul 10 – Prelucrarea de date cu caracter personal referitoare la condamnări penale și infracțiuni
Articolul 11 – Prelucrarea care nu necesită identificare (5764)


CAPITOLUL III – Drepturile persoanei vizate

Secțiunea 1 – Transparență și modalități
Articolul 12 – Transparența informațiilor, a comunicărilor și a modalităților de exercitare a drepturilor persoanei vizate (5859)

Secțiunea 2 – Informare și acces la date cu caracter personal
Articolul 13 – Informații care se furnizează în cazul în care datele cu caracter personal sunt colectate de la persoana vizată (606162)
Articolul 14 – Informații care se furnizează în cazul în care datele cu caracter personal nu au fost obținute de la persoana vizată
Articolul 15 – Dreptul de acces al persoanei vizate (6364)

Secțiunea 3 – Rectificare și ștergere
Articolul 16 – Dreptul la rectificare (65)
Articolul 17 – Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) (6566)
Articolul 18 – Dreptul la restricționarea prelucrării (67)
Articolul 19 – Obligația de notificare privind rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal sau restricționarea prelucrării
Articolul 20 – Dreptul la portabilitatea datelor (68)

Secțiunea 4 – Dreptul la opoziție și procesul decizional individual automatizat
Articolul 21 – Dreptul la opoziție (6970)
Articolul 22 – Procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri (7172)

Secțiunea 5 – Restricții
Articolul 23 – Restricții (73)


CAPITOLUL IV – Operatorul și persoana împuternicită de operator

Secțiunea 1 – Obligații generale
Articolul 24 – Responsabilitatea operatorului (7475767783)
Articolul 25 – Asigurarea protecției datelor începând cu momentul conceperii și în mod implicit (78)
Articolul 26 – Operatori asociați (79)
Articolul 27 – Reprezentanții operatorilor sau ai persoanelor împuternicite de operatori care nu își au sediul în Uniune (80)
Articolul 28 – Persoana împuternicită de operator (81)
Articolul 29 – Desfășurarea activității de prelucrare sub autoritatea operatorului sau a persoanei împuternicite de operator
Articolul 30 – Evidențele activităților de prelucrare (133982)
Articolul 31 – Cooperarea cu autoritatea de supraveghere

Secțiunea 2 – Securitatea datelor cu caracter personal
Articolul 32 – Securitatea prelucrării (8374757677)
Articolul 33 – Notificarea autorității de supraveghere în cazul încălcării securității datelor cu caracter personal (75858788)
Articolul 34 – Informarea persoanei vizate cu privire la încălcarea securității datelor cu caracter personal (75868788)

Secțiunea 3 – Evaluarea impactului asupra protecției datelor și consultarea prealabilă
Articolul 35 – Evaluarea impactului asupra protecției datelor (75848990919293)
Articolul 36 – Consultarea prealabilă (949596)

Secțiunea 4 – Responsabilul cu protecția datelor
Articolul 37 – Desemnarea responsabilului cu protecția datelor (97)
Articolul 38 – Funcția responsabilului cu protecția datelor (97)
Articolul 39 – Sarcinile responsabilului cu protecția datelor (97)

Secțiunea 5 – Coduri de conduită și certificare
Articolul 40 – Coduri de conduită (9899)
Articolul 41 – Monitorizarea codurilor de conduită aprobate
Articolul 42 – Certificare (100)
Articolul 43 – Organisme de certificare


CAPITOLUL V – Transferurile de date cu caracter personal către țări terțe sau organizații internaționale

Articolul 44 – Principiul general al transferurilor (101102)
Articolul 45 – Transferuri în temeiul unei decizii privind caracterul adecvat al nivelului de protecție (103104105106107)
Articolul 46 – Transferuri în baza unor garanții adecvate (108109)
Articolul 47 – Reguli corporatiste obligatorii (110)
Articolul 48 – Transferurile sau divulgările de informații neautorizate de dreptul Uniunii
Articolul 49 – Derogări pentru situații specifice (111112113114115116)
Articolul 50 – Cooperarea internațională în domeniul protecției datelor cu caracter personal


CAPITOLUL VI – Autorități de supraveghere independente

Secțiunea 1 – Statutul independent
Articolul 51 – Autoritatea de supraveghere (117118119)
Articolul 52 – Independență (118120)
Articolul 53 – Condiții generale aplicabile membrilor autorității de supraveghere (121)
Articolul 54 – Norme privind instituirea autorității de supraveghere

Secțiunea 2 – Abilitări, sarcini și competențe
Articolul 55 – Competența (122)
Articolul 56 – Competența autorității de supraveghere principale (124125126127128)
Articolul 57 – Sarcini (123132)
Articolul 58 – Competențe (129)
Articolul 59 – Rapoarte de activitate


CAPITOLUL VII – Cooperare și coerență

Secțiunea 1 – Cooperare
Articolul 60 – Cooperarea dintre autoritatea de supraveghere principală și celelalte autorități de supraveghere vizate (124125126127128130131)
Articolul 61 – Asistență reciprocă (133)
Articolul 62 – Operațiuni comune ale autorităților de supraveghere (134)

Secțiunea 2 – Asigurarea coerenței
Articolul 63 – Mecanismul pentru asigurarea coerenței (135)
Articolul 64 – Avizul comitetului (136)
Articolul 65 – Soluționarea litigiilor de către comitet
Articolul 66 – Procedura de urgență (137138)
Articolul 67 – Schimb de informații

Secțiunea 3 – Comitetul european pentru protecția datelor
Articolul 68 – Comitetul european pentru protecția datelor (139)
Articolul 69 – Independență (139)
Articolul 70 – Sarcinile comitetului (139)
Articolul 71 – Rapoarte
Articolul 72 – Procedura
Articolul 73 – Președintele
Articolul 74 – Sarcinile președintelui
Articolul 75 – Secretariatul (140)
Articolul 76 – Confidențialitate


CAPITOLUL VIII – Căi de atac, răspundere și sancțiuni

Articolul 77 – Dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere (141)
Articolul 78 – Dreptul la o cale de atac judiciară eficientă împotriva unei autorități de supraveghere (143)
Articolul 79 – Dreptul la o cale de atac judiciară eficientă împotriva unui operator sau unei persoane împuternicite de operator (145)
Articolul 80 – Reprezentarea persoanelor vizate (142)
Articolul 81 – Suspendarea procedurilor (144)
Articolul 82 – Dreptul la despăgubiri și răspunderea (146147)
Articolul 83 – Condiții generale pentru impunerea amenzilor administrative (148150151)
Articolul 84 – Sancțiuni (149152)


CAPITOLUL IX – Dispoziții referitoare la situații specifice de prelucrare

Articolul 85 – Prelucrarea și libertatea de exprimare și de informare (153)
Articolul 86 – Prelucrarea și accesul public la documente oficiale (154)
Articolul 87 – Prelucrarea unui număr de identificare național
Articolul 88 – Prelucrarea în contextul ocupării unui loc de muncă (155)
Articolul 89 – Garanții și derogări privind prelucrarea în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică ori în scopuri statistice (156157158159160161162163)
Articolul 90 – Obligații privind păstrarea confidențialității (164)
Articolul 91 – Normele existente în domeniul protecției datelor pentru biserici și asociații religioase (165)


CAPITOLUL X – Acte delegate și acte de punere în aplicare

Articolul 92 – Exercitarea delegării (166167168169170)
Articolul 93 – Procedura comitetului


CAPITOLUL XI – Dispoziții finale

Articolul 94 – Abrogarea Directivei 95/46/CE (171)
Articolul 95 – Relația cu Directiva 2002/58/CE (173)
Articolul 96 – Relația cu acordurile încheiate anterior
Articolul 97 – Rapoartele Comisiei
Articolul 98 – Revizuirea altor acte juridice ale Uniunii în materie de protecție a datelor
Articolul 99 – Intrare în vigoare și aplicare